Visie op onderwijs

Leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. IKC Hei & Bos biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructies en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te verwerken of met anderen samen. Kinderen die een korte instructie nodig hebben, kunnen hierna zelfstandig aan het werk. In sommige gevallen geeft de leerkracht instructie aan kleine groepjes tegelijk. Kinderen leren van en met elkaar. Het onderwijsconcept stimuleert kinderen om samen te werken en te leren. Kinderen stellen zelf de vragen en formuleren zoveel mogelijk in overleg met de leerkracht hun eigen leerdoel, passend bij wat het kind aankan. Zelfstandig kunnen werken is een belangrijke vaardigheid.

De kinderen krijgen in de ochtend les in heterogene groepen (onderbouw 1/2, middenbouw 3/4 en 5/6 en bovenbouw 7/8) waarbij het accent ligt op taal, rekenen, (begrijpend)lezen en schrijven. In de middag ligt het accent op natuuronderwijs, wereldoriëntatie, toneel/dans/drama/muziek, bewegingsonderwijs en techniek/handvaardigheid. In de middag kan worden afgeweken van de groepsindeling en is er ruimte voor een intellectuele wandeling naar een andere bouw of om elkaar te ontmoeten bij de verschillende vakgebieden. De opzet van de middagen wordt uitgewerkt in een jaarplan met daarin vastgestelde leerdoelen, waarin verdeeld over het jaar alle vakgebieden in blokken aan bod komen.

Lesgeven

We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van kinderen, zelf ontdekkend leren staat voorop. Onze speerpunten zijn:

  1. De kinderen werken zelfstandig samen.
  2. De kinderen werken in hun eigen tempo en op hun eigen niveau.
  3. De kinderen werken met een weekplan en waar nodig met een dagplan.
  4. De kinderen leren door te doen/ontdekken.
  5. De leraren geven ondersteuning en hulp.
  6. De leraren bieden gevarieerde werkvormen aan.
  7. De leraren geven interactieve lessen, waarbij de kinderen betrokken worden bij het onderwijs.
  8. De leraren laten de kinderen hun werk zoveel mogelijk zelf corrigeren.

Schoolklimaat

Leraren creëren een veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gerespecteerd voelen. We hechten veel waarde aan een positief en motiverend schoolteam, een team dat ervoor zorgt dat de kinderen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen. We gebruiken hierbij KiVa.

De school is een afspiegeling van de maatschappij, waarin iedereen wordt gewaardeerd zoals hij/zij is.